Anvisningar för ansökan om tillstånd 2017

Anvisningar för ansökan om tillstånd 2017

Arrangemang av tävling och träningsmatch

Allmänt

Endast SvFF, SDF eller medlemsföreningar har rätt att anordna eller delta i tävlingar och träningsmatcher eller arrangemang med tillstånd. Om match eller tävling ordnas av annan på uppdrag av SvFF, SDF eller förening får endast matchagent enligt tävlingsbestämmelserna (3 kap. 9 §) anlitas.

Bestraffningsreglerna enligt 14 kap. RF:s stadgar är tillämpliga även på förseelser begångna under eller i samband med tävlingar och träningsmatcher som inte godkänts av SvFF eller SDF.

Penningpriser eller priser med ett ekonomiskt värde, såsom exempelvis presentkort, får i enlighet med 2 kap. 7 § inte förekomma i tävlingar för ungdomsspelare.

Från och med den 1 januari 2017 får det inte koras slutsegrare i tävlingar för spelare t.o.m. 12 år. SvFF:s Förbundsstyrelse har, efter framställan från ansökande förening, rätt att medge undantag om det finns särskilda skäl, som exempelvis ett större internationellt deltagande i den föreningsarrangerade tävlingen

För föreningar tillhörande Dalarnas FF gäller:

Förening skall alltid söka tillstånd för arrangerande av tävling. För att tillstånd skall ges skall föreningen ha det övergripande ansvaret för tävlingen. Det innebär att bl.a att inbjudningar och anmälan, ekonomiska transaktioner, tävlingsadministration inklusive tillsättande av tävlingsjury, resultatrapportering och tillsättande av legitimerade domare, skall ske av föreningen utsedd tävlingsledning.

Förening som avser att delta i internationell turnering utomlands eller som avser att spela en träningsmatch mot ett utländskt lag skall senast en månad före turnering/matchen informera Dalarnas FF. Se övriga förutsättningar under Kap 3 § 3.

Förutsättningar för tillstånd

Dalarnas FF lämnar inte tillstånd för deltagande i eller arrangerande (tillstyrkan) av cuper under tiden fr.o.m. 1/5 t.o.m. 11/6 samt från 14/8  t.o.m. 24/9.

Dalarnas FF kan, om särskilda skäl föreligger, neka förening att delta i nationell tävling eller träningsmatch

Förening som avser att delta i tävling/cup i annat distrikt behöver inte söka tillstånd under förutsättning att arrangerande förening erhållit tillstånd och att tävlingen/cupen genomförs utanför tidsperioderna fr.o.m. 1/5-t.o.m. 11/6 samt från 14/8 t.o.m. 24/9.

För spelare 10-12 år gäller:

Tillstånd till arrangerande av egen tävling/cup ges endast under förutsättning att slutsegrare inte utses. Samma förutsättning gäller även för deltagande i tävling/cup i annat distrikt.

För tävlingar t.o.m. 9-år gäller:

Tävling eller träningsmatch för spelare t.o.m. 9 år får arrangeras endast inom distriktet/närområdet.

Tillstånd behöver inte sökas under förutsättning att 5-mannafotboll tillämpas samt att segrare inte utses.

Blankett för tillstånd hämtas här klicka sedan på på plustecknet Tävlingsdokument