Information om val till distriktsstyrelsen

Dalarnas FF påminner om arbetsgången för Valberedningens arbete i enlighet med stadgarna.

2 § Valberedning
Valberedningen, som ska bestå av kvinnor och män, utgörs av ordföranden med en suppleant och högst fyra övriga ledamöter med lika många suppleanter. Ordföranden och dennes suppleant föreslås av styrelsen. Dessa får inte ingå i styrelsen. Övriga ledamöter och suppleanter föreslås av årsmötet. I 2 kap. 7 § föreskrivs i övrigt om valbarhet till valberedningen. Suppleant inträder vid förhinder för den ledamot för vilken han är ersättare. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Den är beslutsmässig när kallelse till ledamöterna utgått en vecka före sammanträdet och minst tre av dem är närvarande.

Sekretess gäller för valberedningens arbete. Beslut ska protokollföras. Efter årsmötet överlämnas protokollen till SDF.

3 § Valberedningens åligganden
Valberedningen ska senast den 1 november före kommande årsmöte fråga dem vilkas mandattid utgår vid årsmötets slut, om de vill kandidera för den kommande mandatperioden.

Senast den 1 december före kommande årsmöte ska valberedningen lämna uppgift på dem som står i tur att avgå och namnen på dem som avböjt omval.

4 § Valberedningens förslagsrätt
Inom SDF röstberättigande föreningar får senast den 1 januari före kommande årsmöte till valberedningen avge förslag på personer för valen enligt 2 kap. 6 § 9-15. Valberedningen ska senast den 1 februari före kommande årsmöte tillställa inom SDF röstberättigade föreningar och styrelsen sitt förslag jämte uppgift på samtliga föreslagna personer.

5 § Kandidatnominering
Innan kandidatnominering börjar vid årsmötet ska valberedningen meddela sitt förslag beträffande vart och ett av de val som ska förekomma enligt 2 kap. 6 § 9-15.

Valberedningen består av Jan Hagman Avesta, Bo Thunberg Mora, Ulla Cronert Ludvika, Lilian Sjans Borlänge. Kontaktuppgifter hittar du här.