Anläggning: Bidrag för att minska utsläpp av mikroplaster och andra föroreningar via dagvatten 2021

Naturvårdsverket har i uppdrag att fördela bidrag till åtgärder som förbättrar vattenmiljön. Bidrag till investeringar för att minska utsläpp av mikroplaster och andra föroreningar via dagvatten, är en del av uppdraget.

Vem kan söka?
Bidrag kan ges till offentliga och privata aktörer, till exempel kommuner, va-huvudmän, fastighetsägare, föreningar och företag.

Vad kan man söka för?
Bidrag för åtgärder som minskar utsläpp av mikroplaster och andra förereningar via dagvatten.

Ansökningsperiod och beslutsdatum
Sista ansökningsdag är 19 mars 2021. Naturvårdsverket planerar att meddela beslut om bidrag under vecka 25.

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida.