Info till föreningarna 2019

Inom kort startar vi upp säsongen i distriktsfotbollen.Ta därför del av informationen här från vår Tävlingskommitté. Ett antal nyher finner du här som gäller barn-, ungdoms- och seniorfotboll.

INFO TILL FÖRENINGARNA 2019 

Tävlingsregler 2019 
Alla tävlingsregler som reglerar tävlingsverksamheten 2019 finns här

Tävlingsbestämmelser 2019 (TB Dalarna 2019)
Gäller i tillämpliga delar för hela DFF:s tävlingsverksamhet, således även ungdomsfotbollen.

Representationsbestämmelser 2019 (RB Dalarna 2019)
Gäller i tillämpliga delar för hela DFF:s tävlingsverksamhet, således även ungdomsfotbollen.

TB RB kortversion 2019 (Junior och seniorfotboll)
Här finns de viktigaste bestämmelserna för att genomföra matcher.
Detta dokument ska varje ledare ha tillgängligt vid match.

Tävlings- och representationsbestämmelse för ungdomsfotboll (TB RB ungdom 2019)
Här finns kompletterande tävlingsregler för ungdomsfotbollen. Detta dokument ska alla ungdomsledare ha tillgängligt vid match.
OBS! För pojkar P 17 finns särskilda tilläggsbestämmelser

Särskilda föreskrifter för DFF:s tävlingar utöver seriespel
Här finns kompletterande föreskrifter för senior- och ungdomscuper.

Farmarklubbsavtal
Här framgår vad som gäller för farmarkubbssamarbete. Notera att farmarklubbar betraktas som U-lag i DFF:s tävlingsregler.

Förening har skyldighet att informera sina ledare om de tävlingsregler som finns!

Varje förening ska ha en tävlingsansvarig (TB Kap 2 § 12).
Denna person ska ha särskild god kunskap om tävlingsreglerna och förvissa sig om att föreningens ledare känner till om att tävlingsregler finns samt vara behjälplig vid tolkningen av dessa. Vid oklarheter kontaktar den tävlingsansvarige Tävlingskommittén. Fungerar detta inom föreningen undviks misstag som i vissa fall kan leda till poängavdrag eller straffavgifter för föreningen.

Regionalt seriespel för division 2 Damer Svealand och U19 Herrar Dala-Gästrike har egna kompletterande tävlingsregler som delgetts berörda föreningar

Nyheter 2019 att särskilt notera:

Övergripande

TB Kap 2 §§ 2.2 och Kap 3.6 Barn- och ungdomsfotboll
Det är inte tillåtet att i av distrikt anordnade tävlingar för spelare t.o.m. 12 år öppet redovisa matchresultat.
Det är inte heller från 2019 tillåtet att i sådan tävling öppet redovisa matchresultat eller marknadsföra tävlingen på sätt som indikerar att resultat i enskilda matcher är avgörande för de fortsatta matcherna i tävlingen. Förening som deltar i sådan tävling får inte på föreningens webbplats, eller på annat sätt, redovisa matchresultat eller tabeller.

TB Kap 2 § 10.1 Kval till förbundsserierna.
Betydelselös match i kval till division 3 Herrar kan ställas in.

TB Kap 2 § 28 Vakanstillsättning i förbundsserierna
Nedflyttat lag från division 1 damer kan få vakansplats om inget annat behörigt lag vill ha platsen.

TB Kap 3 § 1 Allmänna krav för anordnande eller deltagande i tävling eller match
Nya spelformer för ungdomsfotboll gäller från 2019 för DFF:s tävlingar men även för föreningsarrangera tävlingar.
DFF kommer att ge information till denna förändring på de träffar som föreningarna kommer att få kallelse till.

TB Kap 4 § 2 Spelares behörighet att delta i match
Pojkar kan delta i flickserier efter prövning.

TB Kap 7 § 6 Diskriminerande förseelser m.m.
Match kan avbrytas eller avslutas

DFF:s tävlingsverksamhet

Senior- och juniortävlingar

TB Kap 2 § 9 Seriespel för herrar och damer
Notera att även 2019 deltar distriktets 4 lag i division 3 i samma serie vilket innebär att högst 4 lag kan nedflyttas till division 4 2020.

Notera att i division 2 damer deltar 5 lag i samma serie vilket kan medföra att 4 lag nedflyttas till division 3 2010.

Division 4 för damer genomförs 2019 med både en division 3-serie och en division 4-serie efter beslut på ett extra Representantskapsmöte. Seriespelet 2020 genomförs med en division 3-serie med 10 lag och med x antal lag i division 4.

TB Kap 2 § 12 Anmälan till seriespel
För att en anmälan ska godkännas måste föreningarna fullgjort sina ekonomiska skyldigheter. Undantag kan göras för ungdomstävlingar.

Om en huvudklubb i ett farmarklubbsavtal avser att ingå eller redan har ett avtal med en farmarklubb i samma division ska detta anges när huvudklubben anmäler sig till seriespel.

TB Kap 2 § 29 Vakanstillsättning
Om inget lag i berörd serie vill flyttas upp kan TK istället tillfråga bästa nedflyttat lag i berörd division.

RB Kap 1 § 12 Representationsrätt inom egen förening
Om två föreningar deltar med ett kombinerat U-lag i lägsta serien kan endast totalt 5 spelare från A-lagen delta. Spelarna fördelas fritt mellan föreningarna.

Sista A-lagsmatchen gäller för berörda spelare i respektive A-lag.

Ungdomstävlingar

Föreningsarrangerade cuper
Tävlingar t.o.m. 9 år kan arrangeras under hela året. Notera att dessa tävlingar skall anmälas till DFF på ett särskilt dokument som finns på hemsidan.

Notera vad som gäller i övergripande tävlingsbestämmelser Kap 2 § 2.2, Kap 3 § 1 och § 6

Övrigt att notera
Föreningens ledare och tävlingsansvarig skall särskilt notera de tävlingsbestämmelser som finns i TB Kap 3 Föreningens egen match och TB Kap 6 Förenings ansvar.

Om en förening i seriespelet deltar med två U-lag eller har ett farmarklubbsavtal och ett U-lag gäller följande "representationsbestämmelser".

Föreningens A-lag betraktas som "A-lag" för farmarklubben (räknas som lag U 1). Spelare som deltagit i A-laget i sin senaste match, oavsett när detta skedde, kan bara spela i Huvudklubben/A-lag eller i Farmarklubben/U 1 i sin första nästa match.

Föreningens farmarklubb/U1 räknas som "A-lag" för lag U 2. Övergång från A-lag direkt till U 2-lag är således inte heller här tillåtet.

För att en förening ska få godkännande att arrangera tävlingar (cuper) ska föreningen ha direkt och totalt ansvar för inbjudan och anmälan, ekonomiska transaktioner, tävlingsadministration inklusive tävlingsjury, resultatrapportering och tillsättande av legitimerade domare

Se mer information i TB Kap 3 Förenings egen match eller tävling

Eftersom DFF i sina tävlingar inte utfärdar åldersdispenser kan DFF inte lämna tillstånd för åldersdispens i tävlingar som arrangeras av föreningar eller av andra distrikt. Vid behov av åldersdispens måste därför kontakt tas med arrangören.

Matchförmedlare för herrar div. 4 är Peter Johansson och för herrar div. 5 Mikael Lindfors.

Förteckning av matchförmedlare för övriga serier finns här

Domare och assisterande domare måste vid mottagandet av matcharvode och reseersättning ange personnummer och göra namnförtydligande på kvittot. Om så inte sker kan föreningen vägra att betala ut ersättningen.

Varje förening ska utse någon i föreningen som är ansvarig för ungdomsdomarna! Denne ansvarar för att lämplig domare utses till matcherna samt fungera som stöd till dessa ungdomar som har en tuff uppgift att sköta. Använd gärna tvådomarsystemet!

OBS! Matchrapporter i ungdomstävlingar ska förvaras av domaren tills 14 dagar efter att seriespelet avslutats!

Alla föreningar bör anmäla lämpliga pojkar och flickor till utbildningen av ungdomsdomare så att det finns tillräckligt med legitimerade domare att tillgå. DFF kan inte godkänna ett matchresultat där en icke legitimerad domare dömt och dessa matcher måste därför spelas om. Ledare för bortalag bör före match kontrollera domarens behörighet.

Lag får i match endast bestå av spelare som är medlemmar i den förening i vars matcher spelaren deltar.
OBS! Brott mot denna bestämmelse kan ge poängavdrag då spelaren anses vara obehörig att delta!

Kontrollera regelbundet er registrering av spelare. Slarv med licensieringen kan få tråkiga konsekvenser inte bara om icke registrerade spelare blir skadad utan även för laget som kan förlora poäng.

Förening, ledare, spelare och funktionär har genom sin medverkan i tävling samtyckt till att vederbörandes förenings- respektive personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens data register samt att dessa uppgifter kan offentliggöras. Det åligger varje förening att inhämta spelares och andra medlemmars godkännande i angivet hänseende.

OBS! Vårdnadshavarens underskrift krävs vid förstagångslicensering eller registrering.

Alla spelare ska registreras fr.o.m. det år spelaren fyller 15 år. Alla 12-14-åringar bör dock även registreras så att föreningen kan komma i åtanke vid utdelning av eventuella utbildningspengar om en spelare blir professionell.

Spelare som varit ungdomsregistrerade i föreningen (12-14 år) blir inte automatiskt registrerade i föreningen. Detta måste aktivt godkännas/verkställas i FOGIS.

Ledare och supporters måste alltid respektera domarnas arbete.

Särskilt viktigt är det inom ungdomsfotbollen där de unga domarna oftast förekommer. Tänk på att de liksom spelarna är under utbildning

Spelprogram, resultat och tabeller återfinns här

Tävlingskommittén hoppas slutligen att alla inblandade parter tar sitt ansvar för att säsongen genomförs under sportsliga och värdiga former!

Ta med- och motgångar med fattning och ta ansvar för ditt agerande så att vi skapar en bra matchmiljö.