Rapport från SvFF:s Repskap och Rikskonferens

Svenska Fotbollförbundets Representantskap och Rikskonferens genomfördes den 25 november i Stockholm. Dalarnas representant var Lars Norman från distriktsstyrelsen.

Motioner

Charlotta Nordenberg EFD
Anstånd t.o.m. säsongen 2018 till de föreningar som erhållit dispens från Arenakraven för Damallsvenskan.

Förbundsstyrelsens (FS)-förslag: Motionen avslås.

En tillstyrkan till motionen skulle strida mot likabehandlingsprincipen då berörda föreningar redan erhållit en dispens, en del vid upprepade tillfällen.

Beslut: FS-förslaget tillstyrks

Mathias Jonsson Värmland FF
Föreslår att även de föreningar vars lag spelar i division 2 damer skall ges möjlighet att teckna samarbetsavtal med föreningar vars lag spelar i damallsvenskan – div. 1 damer.

FS-förslag: Motionen bifalls.
Gäller enbart professionella spelare.

Beslut: FS-förslaget tillstyrks

Kommentar: Innebär att föreningar i Div. 2 Svealand kan ha ett samarbete med föreningar i högre divisioner om spelaren är professionell.

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG (FS-förslag)

Svenska cupen damer 2017/2018
Ett nytt tävlingsformat har arbetats fram av en arbetsgrupp på initiativ från EFD. Förslaget innebär att antalet distriktsplatser reduceras till 52 platser mot tidigare 76 platser. Innebär att flera distrikt, främst de större distrikten, tappar lag. Lag från Damallsvenskan (DA) och Elitettan (EE) är direktkvalificerad Tävlingen genomförs enligt följande spelordning:

Omgång 1: 52 SDF-lag deltar i cupspel om 26 platser i omgång 2
Omgång 2: 26 SDF-lag + 14 EE-lag. Totalt 40 lag deltar i cupspel om 20 platser i omg 3.
Omgång 3: 20 lag + 12 DA lag. Totalt 32 lag deltar i cupspel om 16 platser i omg 4

Dessa omgångar spelas som tidigare under år 1, medan övriga omgångar och slutspel sker våren år två.
Omgång 4: 16 lag deltar i seriespel i 2 geografiska grupper (Norra och Södra) med 8 lag i varje. Dessa grupper delas sedan i sin tur i 4 grupper (2 norra och 2 södra) med 4 lag i varje grupp där fördelningen av lag sker efter serietillhörighet och tabellplacering föregående år. Segrarna i dessa grupper går till semifinal och 2 st. vidare till final.

FS-förslag: Svenska Cupen för damer 2017/2018 genomförs i nytt format i enlighet med arbetsgruppens förslag

Beslut: FS-förslaget tillstyrks

Kommentar: Dalarna får även i cupen 2017/2018 behålla sina tidigare 2 platser som tillsätts via vårt kvalspel våren 2017. Eftersom Kvarnsvedens IK som elitlag är direktkvalificerade innebär det att 3 lag från Dalarna deltar.

Tävlingsbestämmelser för Futsal 2017/2018 

FS-förslag: Tävlingsbestämmelserna för Futsal 2017/2018 fastställs i enlighet med FS- förslag.

Beslut: FS-förslaget tillstyrks

Kommentar: Futsal får egna tävlingsregler anpassade till sin verksamhet. Inga särskilda representationsbestämmelser införs dock för Futsal utan dessa återfinns i tävlingsbestämmelserna.

Tävlingsformat för division 1 herrar
FS-förslaget bygger på det förslag som Serieutredningen tagit fram.

FS-förslag:
Div. 1 herrar utökas fr.o.m. säsongen 2018 till 2 x 16 lag
Segraren i respektive seriegrupp uppflyttas till Superettan
Lag 2 i respektive seriegrupp kvalar till Superettan
Lag 13 i respektive seriegrupp kvalar till division 1
Lag 14 -16 i respektive serie nedflyttas till div. 2.
Kvalordningen fr.o.m. 2018 har samma utformning som 2016

Övergångsåret 2017
Via kvalspel och anpassade upp- och nedflyttningsbestämmelser kommer således i slutändan ytterligare 4 lag uppflyttas från division 4 herrar. Detta sker genom att även lag 2 i kvalspelet till division 3 2018 har möjlighet att kvalificera sig till division 3. Övriga bestämmelser för kvalspel och hur upp- och nedflyttning sker kommer att delges berörda föreningar från SvFF.

Beslut: FS-förslaget tillstyrks

Kommentar: Jag reserverade mig mot detta beslut och mina motiv till detta framgår i Bilaga 1 längst ner i rapporten där mitt remissvar och yrkande inför Representantskapsmötet återfinns.

Tävlings- och Representationsbestämmelser 2017 (TB 2017 och RB 2017)

FS-förslag: Tävlings- och Representationsbestämmelser fastställs i enlighet med de till ledamöterna utsända möteshandlingar inklusive underhand delgivna kompletteringar.

Beslut: FS-förslaget tillstyrks

Kommentar: Notera här att både TB och RB har redigerats till en annan utformning både när det gäller Kapitel och §-nummer.
Mitt remissvar och yrkande gällande att inga vakanser i förbundsserierna skall tillsättas efter den 1 mars (tidigare gällde 1 april) blev infört i TB 2017. Innebär att distrikten i sin tur slipper att i ett sent skede inför säsongstart behöver tillsätta vakanser i sina serier.
Ett förslag att distrikten inte själva skall få avgöra hur en eventuell seriesegrare i division 3 herrar och division 2 damer som avstår uppflyttning skall ersättas togs också bort i det slutliga förslaget från FS efter remissyttrande och yrkande från mig och några ytterligare distrikt.

Inga stora förändringar, förutom de ovan nämnda, har skett i Tävlingsreglerna 2017. De mindre förändringar som skett kommer att redovisas genom särskild information på DFF:s hemsida efter att även DFF:s egna tävlingsregler 2017 har fastställts vid Representantskapsmötet den 3 december.

Övriga beslut
Nedanstående FS-förslag tillstyrktes: .

  • Särskilda tävlingsbestämmelser 2017 för föreningar i Allsvenskan, Superettan och Damallsvenskan.
  • Reglemente för Elitlicensen 2017

Inte heller här beslutades om några större förändringar. Närmare information kring innebörden i bestämmelserna 2017 delges till berörda föreningar via SvFF, SEF och EFD.

Seriesammansättning av Förbundsserierna 2017
Herrar division 1, 2 och 3 och damer division 1.

FS-förslag: Seriesammansättning 2017 för Herrar division 1,2, och 3 och damer division 1 fastställs i enligt med det förslag som delgetts ledamöterna före mötet.

Beslut: FS-förslaget tillstyrks

Kommentar: Beslutad seriesammansättning är i enlighet med de förslag som presenterades vid mötet den 23 november med berörda föreningar samt den senare komplettering med deltagande Stockholmslag i damer div. 1 Norra Svealand som delgetts berörda föreningar.

Representantskapsmötet 2017: Solna den 1 december

RIKSKONFERENSEN 2016
Rapport om Generalsekreterarens (GS) utvecklingsarbete
GS redogjorde för det interna arbete som pågår inom SvFF för att anpassa verksamheten till den målsättning som är fastställd i SvFF:s verksamhetsplan, Utgångspunkten är att göra rätt saker och hela tiden arbeta med att aktiviteter som gör svensk fotboll bättre. Har inneburit att kanslipersonalen har minskat bl.a. genom att kompetensväxling används i det dagliga kansliarbetet och att vissa uppgifter, exempelvis resebokning, har lagts ut på externa aktörer. Man ser redan en rad positiva effekter av arbetet bl.a. att de ekonomiskt resultatmål som är uppsatta kommer att klaras.
SvFF deltar också aktivt i den statliga spelutredningen, inklusive införandet av spellicenser, som pågår.

Nationalarenan Friends arena
Den stora förändringen är att Fabege nu har tagit över de ägardelar som Solna Stad, Arenabolaget och Jernhuset haft.
Affären blev klar dagen före Representantskapsmötet och innebär att Fabege nu äger 66,7  %, SvFF 22,2 % och Copirantefonden (förvaltar köpesumman av Råsunda) äger 11,1 %.
Inflytandet över driften kommer i fortsättningen att delas lika mellan SvFF och Fabege men fortsatt gäller att SvFF:s del av driftkostnaderna inte kan bli högre än det tidigare bestämda maxbeloppet.
Denna förändring ser FS som mycket positiv och ser att samarbetet mellan ägarna blir enklare samtidigt som SvFF:s ekonomiska åtaganden för åren 2017 och 2018 inte förändras.

Rapport om valberedningens arbete
Valberedningen arbetar inför 2017 i enlighet med den nya ordning som gäller. Förbundsstyrelsen utökas med en vice ordförande som skall väljas utan hänsyn till hemvist eller kön. Mandattiden för ordförande, viceordförande och ledamöter är 2 år. Ordförandevalen sker så att ordinarie och vice ordförande inte väljs samma år. Ledamöterna skall sitta i styrelsen i max 12 år och vara myndig vid valet och den rekommenderande övre åldersgränsen på 70 år bör kvarstå.
Samma ordning gäller även för de nämnder som utses av förbundsmötet efter förslag från valberedningen.
Varje förslag på ledamöter från distrikt ,SEF och EDF skall alltid bestå av en man och en kvinna samt även ha ett mångfaldsperspektiv eftersom det i förbundsorganen minst representerade könet skall ha minst 1/3-del av ledamöterna.

Spelformer (barn- och ungdomsfotboll)
Utredningens förslag är nu lämnat till distrikten som under 2017 kan förbereda eller införa delar av förslaget. Synpunkter kan sedan under 2017 delges SvFF och därefter är målsättningen att FS lägger ett förslag till beslut på Representantskapsmötet 2017 vilka spelformer som skall gälla från 2018. Alla distrikt skall sedan från 2018 använda de beslutande spelformerna i sin tävlingsverksamhet.

Rapport "Alla är olika- Olika är bra"
Fotbollen har, som största sporten i svensk idrott, fått och vill ta ett stort ansvar för integrationen inom idrotten för den nyanlända som kommit de senaste åren. En rad åtgärder har vidtagits bl.a. har en fond skapats på 2 Mkr via bidrag från SvFF, SEF, EFD, Svenska Spel samt ett antal andra aktörer som SvFF samarbetar med. Ur denna fond kan föreningar söka projektpengar för sitt arbete med integrationen.
På SvFF:s hemsida under fliken "olikaarbra" finns mer information att hämta.

Ortsbyte – föreningens hemvist
RF:s stadgar tillåter att en förening på sitt årsmöte med 2/3-delars majoritet beslutar att byta föreningsort. En flytt i enlighet med detta beslut kan således inte SvFF förhindra.
FS har nu uppmärksammat att det finns planer hos en del föreningar att byta hemort för sin verksamhet. Kansliet har därför startat en utredning hur detta skall hanteras både sportsligt och juridiskt samt vilka konsekvenser det kan få för svensk fotboll på sikt. Bland det som skall utredas kan nämnas:
Kopplingen mellan Elit (på en ort) och bredd/ungdom (på en annan ort)?
Risk för köpslående mellan kommuner och sponsorer om attraktiva lag?
Serietillhörighet för distriktslag?

Bilaga 1

SvFF:s representantskapsmöte 25 november 2016
Remissvar på Förbundsstyrelsens förslag att utöka division 1 herrar till 2 serier med 16 lag.

Yrkande:

  • Behåll tillsvidare nuvarande indelning på 2 serier x 14 lag i division 1 herrar
  • En ändring av division 1 herrar skall inte ske förrän även frågan om en ny gränsdragning mellan förbunds- och distriktsserie har varit föremål för behandling på ett Representantskapsmöte.

Motiv – kommentarer
Det fanns hos Dalarnas FF en stor förhoppning om att Seriutredningen skulle ge ett förslag även gällande övriga divisioner än division 1 så att FS utifrån detta skulle vara beredda på att föreslå en nödvändig omstrukturering av herrarnas förbundsserier och i den åtgärden även överlämna administrationen av serienivå 5 till distrikten.
Serieutredningen arbetade i en sällsynt långsam takt och till slut utmynnat i princip ingenting förutom att distrikten på nytt skall dräneras på lag. Har via de rapporter som delgetts distrikten under utredningens gång förstått att det funnits starka motsättningar inom utredningen bl.a. för en mer omfattande reformering och då särskilt regionalisering av division 3.
Fler lag i förbundsserierna, som innebär fler matcher och därmed längre säsong är uppenbarligen därför enligt FS den rätta vägen att gå för att reformera seriesystemet!
Notera då att fler lag i gengäld ger sämre kvalité genom hela seriesystemet. Färre lag i distriktsserierna påverkar även, särskilt i de geografiskt stora distriktens, möjligheten till ett attraktivt seriespel med moderata resor i de lägsta serierna.

I den remiss gällande Repskapshandlingarna, i den del som berör Serieutredningens uppdrag och slutförslag, som delgetts oss ledamöter, så är det bara ovanstående ärende gällande division 1 herrar som formellt slutade i ett förslag från Förbundsstyrelsen.

I Tävlingskommitténs protokoll nr 18/ 2015-2016 § 51.4 framkommer det dock att TK även fått uppdrag att analysera frågor kring gränsdragningen mellan förbunds- och distriktsserier. Föga förvånande har där TK tyvärr kommit fram till att föreslå FS att gränsen utifrån "rimliga och organisatoriska förutsättningar" bör ligga kvar mellan serienivå 5 (division 3) och serienivå 6 (division 4).

Finns bakom detta förslag en rad motiv till detta som man starkt kan ifrågasätta och det finns en ton i texten som anger att TK inte vill "tappa greppet" om fler serienivåer. Snarare då att fler serienivåer skall administreras av SvFF och därmed underlätta seriesammansättningen av geografiska skäl. Framförallt reagerar jag på att TK hävdar att det är "för tidigt att dra några växlar av omläggningen på damsidan för att använda det som argument för en förändring på herrsidan". På vilket underlag grundar man ett sådant påstående? Har kontakt med berörda distrikt tagits? Har problem uppstått?

När det gäller TK:s beredning gällande utformningen av division 1 herrar, som utmynnade i förslaget till en utökning till 2 x 16 lag, framgår det av ovanstående nämnda protokoll att "TK förutsätter att frågan förankrats noggrant inom Ettanfotboll och tar stor vikt vid uttalande som organisationen gjort i samband med Serieutredningen".

Jag har i min roll som DFF:s representantskapsledamot, därmed talesman för vårt enda division 1 lag IK Brage inför beslut vid kommande Representantskapsmöte, självklart tagit kontakt med föreningen. De bekräftar då att frågan varit uppe till diskussion på ett möte men där enligt deras uppfattning inte utmynnat i någon form av gemensam uppfattning som kan tolkas som en enighet inom Elitettan. Min erfarenhet är att sådana här frågor oftast drivs av ett fåtal personer/föreningar inom en organisation där de ser det som en självklarhet att deras uppfattning accepteras av alla berörda föreningar och då utan att en saklig information med efterföljande genomgripande diskussion förs.

IK Brage, är liksom undertecknad, förvånad över det förslag som FS nu presenterar. Det grundar sig framförallt på att de ekonomiska problem som redan finns hos föreningarna, framförallt i den norra serien, kan förvärras ytterligare.
IK Brage stöder därför mitt yrkande på att även denna del av serieutredningen, precis som övriga delar, läggs i malpåse och att division 1 herrar tillsvidare spelas med 2 x 14 lag.

Nu har vi hamnat i ett skarpt läge där beslut skall fattas och det skall bli intressant att se om, särskilt då från Norrland- och Svealandsdistrikten (med föreningar som hamnar i den norra serien) ,vid sina kontakter med berörda får mandat att säga ja till FS-förslaget.

Borlänge 2016-09-22

Lars Norman
Representantskapsledamot Dalarnas FF

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tillägg till ovanstående argumentation som jag muntligen framförde vid behandlingen av ärendetRepresentantskapsmöte

Jag påpekade då att förändringen, som vid all utökning av lag i förbundsserierna, i slutändan påverkar tillgången på domare i distrikten. Det blir 2018 ytterligare 6 domare som skall döma i varje omgång i div. 1 herrar. Dessa domare kommer, precis som de 4 lag som skall tillföras förbundsserien, i slutändan att hämtas från distrikten och då med självklarhet de bästa domarna som där finns. Dessutom råder i många distrikt en domarbrist och den redan idag svåra situationen riskeras att ytterligare försämras.

Jag konstaterade dock med glädje att det utbildningsbidrag till distrikten som jag i flera år krävt för de domare som uppflyttas till förbundsserierna nu blivit verklighet. Glädjen grumlas dock när man konstaterar att det bara utgår 2 000:- per domare och att inte FS, med en uppflyttning av ca. 40 domare per år när nya division 1 införs 2018 , inte är beredda att satsa mer än ca. 80 000:- per år för att säkerställa en god tillgång med duktiga domare i förbundsserierna.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mitt förslag var:
Finansieringen skall ske via höjda serieavgifter i förbundsserierna.
Jag utgick från den modell som finns för utbildningsbidrag till de föreningar som fostrar de spelare som går uppåt i seriesystemet och blir avtalsbundna professionella spelare. Utbildningsbidraget tyckte jag skulle ligga i storleksordningen 10 000:- när man blir kvalificerad till domare i förbundsserierna och sedan, precis som för spelarna, att ytterligare ersättningar skulle utgå om domarna går vidare uppåt i sin karriär.
Ersättningen till distrikten skall öronmärkas för användning inom domarutbildningen och där säkerställa att distrikten har personella resurser att tillgå för sin domarutbildning.
Utan domare ingen match tycks dock vara en tanke som än så länge inte gör att Förbunds-styrelsen vill försäkra sig om att distrikten har en domarutbildning som är av stor omfattning och med god kvalité.