Välkommen till Idrottslyftet år 3!

1/7 2009 - 30/6 2010
Välkommen till Idrottslyftet år 2!
Huvudinriktningen är att öppna dörrarna till fotbollen för fler barn och ungdomar och att utveckla verksamheten så att fler väljer att spela längre upp i åldrarna. Allt arbete ska utgå från ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv och genomsyras av riktlinjerna i Fotbollens spela, lek och lär (FSLL) - svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning.

Svensk fotboll arbetar långsiktigt och målmedvetet med denna inriktning vilket innebär att vi i framtiden kommer att ha fler medlemmar med positiva upplevelser från fotbollen - fler "ambassadörer" som låter sina barn prova på fotboll och som själva kanske väljer att ta en ledarroll. Svensk fotboll har en bred bas att stå på vilket är positivt för den framtida fotbollsutvecklingen både vad det gäller spelar- och ledarförsörjningen.


Vi arbetar i enlighet med svensk fotbolls vision: "En förening i varje by - fotboll för alla".

Idrottslyftets inriktning år 3

Det är viktigt att barn och ungdomar känner sig trygga med sina ledare och att det finns glädje och fotbollsutveckling som skapar ett livslångt intresse. Fotbollens spela, lek och lär ska ligga till grund för de utvecklingsinsatser som genomförs.

"Alla som vill skall få vara med och spela fotboll så länge som möjligt oavsett ambitionsnivå", står det i Fotbollens spela, lek och lär. Lever svensk fotboll upp till de intentionerna? Alternativa sätt att träna och flexibla tävlingsformer kan innebära att fler ungdomar stannar kvar längre i föreningslivet. Att skapa förutsättningar för spontanfotboll är ett sätt att få fler att spela fotboll på sina egna villkor och när de själva vill. Sådana aktiviteter är ett bra komplement till föreningens organiserade verksamhet.

Bra ledare känner till barns olika utvecklingsstadier och undviker toppning och resultatfixering i samband med matcher. Det gäller att vi respekterar varandra inom fotbollsfamiljen genom att följa fotbollens regler, respektera domarens beslut, uppmuntra varandra till juste spel och språk, stötta vårt eget lag och inte håna motståndarlaget. Sammantaget ska vi uppvisa en god stil på och utanför planen.

Att föreningen, tillsammans med sina medlemmar, tar fram en levande policy och en åldersanpassad spelarutbildningsplan, är ett bra sätt att få alla att dra åt samma håll och främja fotbollsutveckling, glädje och gemenskap.

Under Idrottslyftets år 3 prioriterar svensk fotboll ledarutveckling med betoning på organisationsledare och kvinnliga ledare/tränare

Fler engagerade ledare med "rätt" kompetens vet vi är en förutsättning för att barn och ungdomar ska trivas och stanna kvar inom fotbollen. Tränarutbildningens basnivå är grunden för alla som vill bli barn- och ungdomstränare. Den formella tränarutbildningen bör kompletteras med ett lärande i föreningens interna utbildningar.

Att utbilda ungdomar under tiden som de fortfarande spelar fotboll är ett sätt att underlätta rekryteringen av nya ledare. Sommarens fotbollsskola är ett utmärkt tillfälle att rekrytera och utbilda unga ledare.

Organisationsledare

En organisationsledare är en ledare som organiserar, utvecklar och leder föreningsarbetet som skapar organisatoriska, ekonomiska och sportsliga förutsättningar för den övriga verksamheten. Många barn- och ungdomsledare rekryteras ur föräldragruppen, där det egna barnet och andras barn är drivkraften till att man ställer upp. Vi kan se att det blivit svårare att rekrytera organisationsledare som brinner för att lägga sin fritid på ideellt föreningsarbete. På sikt krävs det att fler organisationsledare, både kvinnor och män och personer med invandrarbakgrund, rekryteras, Här behövs speciella satsningar på rekryteringsarbete och utbildning.

Kvinnliga tränare

Ledarfrågan är avgörande för fotbollens utveckling. Svensk fotboll måste locka fler kvinnor att åta sig ledaruppdrag, männen räcker inte till för såväl herr-, dam-, pojk- och flickfotboll. En framgångsfaktor är att vi får fler kvinnor att gå vår tränarutbildning. Glädjande nog har vi sett en ökning av kvinnliga deltagare på vår grundläggande tränarutbildning under de senaste åren.

Svensk fotboll når procentuellt lika många pojkar med invandrarbakgrund som svenska pojkar. Men fotbollen har precis som andra idrotter svårare att nå flickor med invandrarbakgrund. Ett antal förebilder i stil med Marta skulle betyda mycket för rekryteringen. Även kvinnliga ledarförebilder i en särskild satsning skulle vara positiv, t ex äldre ungdomar med invandrarbakgrund som leder yngre invandrarflickor.

SvFF har ingen uttalad strategi för att arbeta med funktionshindrade eftersom Svenska Handikappidrottsförbundet har det ansvaret. Det finns enskilda fotbollsföreningar som erbjuder verksamhet för funktionshindrade. Svensk fotbolls inriktning är att vi ska hjälpa föreningar som är intresserade att driva den typen av satsningar för att leva upp till visionen "fotboll för alla".

Satsningar på förenings- och ledarutveckling ska givetvis blandas med aktiviteter som vänder sig direkt till barn och ungdomar!


Inom ramen för Idrottslyftet kan man ansöka om medel från Dalarnas Fotbollförbund för att arbeta med något av ovanstående utvecklingsområden. Även andra satsningar som handlar om att öppna dörrarna för fler, eller utveckla verksamheten så att barn och ungdomar väljer att spela längre upp i åldrarna är önskvärda!


Övriga arbetsområden inom ramen för Idrottslyftet

Dalarnas Idrottsförbund har i uppdrag att fördela medel för samarbetsprojekt mellan förening och skola. Dessa projekt syftar till att locka fler och nya elever till fysisk aktivitet. Projekt kan initieras av enskilda föreningar eller i samverkan med skolan. Verksamheten ska bedrivas i föreningsregi och stödet utgår till föreningen.

Ansökningarna skickas till Dalarnas Idrottsförbund. Kontakta Dalarnas Idrottsförbund eller Dalarnas Fotbollförbund angående ansökningstider, blanketter och övriga riktlinjer.

När ungdomsverksamheten expanderar behövs det fler fotbollsplaner, omklädningsrum och utbyggnad av klubblokalerna. Därför finns det möjlighet för fotbollsföreningar över hela landet att ansöka om stöd till sina anläggningar och idrottsmiljöer. För mer information kontakta Dalarnas Idrottsförbund.

SISU Idrottsutbildarna är ett stöd i arbetet med att utveckla föreningen. Exempelvis kan de leda arbetet där ni själva tar fram vad ni vill utveckla inom ramen för Idrottslyftet. Vidare är SISU Idrottsutbildarna en resurs både personellt och ekonomiskt när det gäller den enskilda satsningen på ledarförsörjning.

Svenska FotbollFörlaget erbjuder lämplig litteratur för studiesatsningar inom policyarbete, ledarrekrytering, tränarträffar, etik och moral, föräldrautbildningar och mycket mer.

Ni som vill ha mer information om Idrottslyftet, kontakta Stefan Jonsson, Dalarnas FF, 023-454 74, 070-250 77 05.
Ansökan ska undertecknas av ordföranden alternativt behörig firmatecknare, så att det framgår att föreningen står bakom ansökan. Maximalt belopp som beviljas är 100 000 kronor per projekt.

Ansökan skickas till Dalarnas Fotbollförbund och ska vara oss tillhanda senast den 29 november 2009. Dalarnas Fotbollförbund kommer att tillämpa två ansökningsperioder, 29 maj och 29 november.

 Ansökningsblankett - pdf (1,2 Mb)

Hela foldern - pdf (2 MB) inkl. ansökningsblanketten